Velkommen til Øjenklinikken

Velkommen til Øjenklinikken


Kongevej 56A

6400 Sønderborg

Telefon: 74 42 32 84

 

Klinikken er lukket: 12.7.2024 - 9.8.2024

 

 

 

 

 

 

Klinikinformation

Udenfor telefontiden kan der indtales besked om afbud og receptfornyelse på telefonsvareren.

Husk at opgive dit CPR-Nr.

Telefontider

Mandag
Kl. 9-11
Tirsdag
Kl. 9-11
Onsdag
Kl. 89-11
Torsdag
Kl. 9-11
Fredag
Kl. 9-11

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-15
Tirsdag
Kl. 8-15
Onsdag
Kl. 8-16.30
Torsdag
Kl. 8-15
Fredag
Kl. 8-12

Vi tilbyder

Undersøgelse for alle øjensygdomme inkl. sukkersyge/diabetes, grøn stær/glaukom, alderspletter/AMD
Øjenundersøgelse af børn
Operation for grå stær
Laserbehandling for efterstær
Laserbehandling for glaukom/grøn stær
Klinikken foretager IKKE kosmetiske operationer

Information

Ved akut øjensygdom uden for konsultationstid henvises til:

Lægevagten 70 11 07 07

Mere information kan findes på www.laegevagten.dk

Når klinikken har lukket eller for kortere ventetid henvises der til sundhed.dk eller Min Læge app for oplysninger om andre øjenlæger.

                            

 

Der er 4 trin ved klinikkens indgang.
Rampen er ikke godkendt, da den er for stejl.
Brug af rampen er på eget ansvar.
Der bliver ikke ydet hjælp til forcering af rampen.

Der kræves ikke henvisning for at bestille tid hos en øjenlæge og al undersøgelse og behandling er gratis for patienter i sygesikrings gruppe 1.

Undersøgelsen hos øjenlægen kan indbefatte at man bliver dryppet med øjendråber som udvider pupillerne. Det tager ca. 15-30 minutter inden dråberne virker. Efterfølgende kan man være lyssky og synet kan være sløret. Det kan derfor være en fordel at medbringe solbriller og komme med en chauffør eller tage offentligt transportmiddel. Virkningen af dråberne aftager typisk efter 4-5 timer.

Klinikken har en aftale med Region Syddanmark omkring operation for grå stær.

Derfor kan vi tilbyde operation for grå stær indenfor sygesikringen og dermed uden egenbetaling.

Dette gælder kun for patienter med folkeregister adresse i Region Syddanmark. 

Man kan blive henvist af en anden øjenlæge. 

Klinikken blev i 2018 og 2020 akkrediteret i henhold til den danske kvalitetsmodel. Læs vores akkrediteringsrapporter her, hvor konklusionerne var:

”Der er en speciallæge i øjensygdomme med en klinikassistent og en optiker. Klinikken har et særdeles højt niveau for egenkontrol og patientsikkerhed. Der er arbejdes systematisk med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Surveyteamet oplever en klinik med god atmosfære, som har patienten i centrum. Surveyet er gennemført med flot resultat.”

Akkrediteringsrapport 2020

 

"Klinikken er en øjenlægepraksis med en speciallæge.
Der har i efteråret været udskiftning af personalet og sygdom hos en vikar. Der er derfor indenfor de sidste fire måneder ansat to nye sygeplejersker. Begge er under oplæring og modtager supervision af speciallægen.
Klinikken har haft samarbejde i akkrediteringsprocessen med andre øjenlæger i regionen. Klinikken har fokus på kvalitetssikring og arbejder med høj faglig standard."

Akkrediteringsrapport 2018

 

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Øjenlæge Maren Feddersen en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Øjenlæge Maren Feddersen behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Øjenlæge Maren Feddersen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

 

Øjenlæge Maren Feddersen

Kongevej 56A

6400 Sønderborg

Dato: 18.5.2018

 

Find vej

Kongevej 56A
6400 Sønderborg

Der er kun en offentlig parkeringsplads ved klinikken til patienter med handicapbil.

Det er muligt at parkere i Borgen.
I øvrigt henvises til andre offentlige parkeringspladser:
Tidsubegrænset parkering ved Ringriderpladsen
Tidsbegrænset ved Netto og foran Domhuset